ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال + docx

چكیده همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادی

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 144

حجم فایل: 334 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و مفاهیم

1. 1. مبحث اول: کلیات.. 2

1. 1. 1. معرفی مسئله. 2

1. 2 بیان اهمیت موضوع. 3

1. 3 پیشینه تحقیق. 4

1. 4. سؤال اصلی تحقیق. 5

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق. 5

1. 6. فرضیه اصلی تحقیق. 5

1. 7. فرضیه های فرعی تحقیق. 5

1. 8. روش تحقیق. 6

1. 9. محدودیت‎های پژوهش.. 6

2. مبحث دوم: مفاهیم 6

2. 1 گفتار اول: داوری.. 6

2. 1. 1 معنای لغوی داوری.. 6

2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری.. 7

2. 1. 3 داوری در فقه. 9

2. 1. 4 داوری تجاری.. 10

2. 1. 5 داوری تجاری بین‌المللی. 11

2. 1. 6 داوری بین‌المللی در حقوق ایران. 12

2. 1. 7 داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال. 13

2. 1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی. 14

2. 1. 9 اقسام داوری.. 16

2. 1. 9. 1 داوری سازمانی. 16

2. 1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی. 17

2. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 17

2. 2. 1 ابطال. 17

2. 2. 2 بطلان. 17

2. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. 17

گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. 18

3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. 19

3. 2. قلمرو داوری در فقه اسلامی. 20

3. 3. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. 21

3. 4. شرایط داور در فقه اسلامی. 22

3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. 24

3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. 24

3. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. 26

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. 31

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. 34

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین. 36

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری.. 38

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 40

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارك پرونده 40

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار. 41

1. 1. 6 تشكیل هیات داوری برخلاف قواعد 42

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 43

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول. 47

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. 48

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری.. 49

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. 50

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی. 50

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 51

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 52

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول. 53

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. 54

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی. 56

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران. 57

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 57

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. 61

1. 3. 1. 1. 3 نظریه كمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. 63

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه كمیته تفسیر بیانیه الجزایر. 64

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی. 66

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی. 67

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.. 68

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت.. 69

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری.. 70

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 73

1. 3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 76

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی. 77

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. 79

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. 79

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری.. 82

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاكم بر داوری.. 82

2. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری.. 83

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاكم بر داوری.. 84

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری.. 87

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین. 87

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. 88

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع. 91

2. 1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت.. 92

2. 1. 4 وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. 94

2. 1. 5 عدم توجیه رأی.. 95

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی. 96

2. 2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. 97

2. 2. 2 احكام تكمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 97

2. 2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. 98

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. 100

1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. 100

1. 2 گفتاردوم: مقررات شكلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 102

1. 2. 1 اشكال اعتراض علیه احكام داوری.. 103

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. 104

2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری.. 104

2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. 104

2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. 105

2. 1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. 105

2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مركز داوری اتاق ایران. 106

2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 106

2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. 109

2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع كننده دعوی به داوری.. 109

2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی.. 109

2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شكلی در دعوی ابطال رأی داور. 110

2. 2. 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی. 110

2. 2. 2 مقررات شكلی در قانون آیین دادرسی مدنی. 112

2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. 113

3 مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. 113

3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. 114

3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری.. 115

3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری.. 116

3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117

3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118

3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه‏گیری.. 125

پیشنهادات.. 132

منابع و مآخذ 133

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوری آنسیترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

مطالب تصادفی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *